ࡱ F> PH0KSKS/ccSS8%l\VTT $hXVTC[: |3 V̑qQ[ ,{ 24 g ؚ(ϑSU\^qQ T[ՈxQW^[\~RlQ[ 2023t^3g22e c2023t^3g17e b^S_ؚ(ϑSU\^qQ T[ՈxQW^[\~O meQf[`N/{_`Nяs^;`fNsQNqQ T[Ոv͑|^y V~;`~b^2022t^]\O xvzr2023t^]\O R_cRؚ(ϑSU\^qQ T[ՈxQW^ KYR1Q-NV_sNS VtQe{z0,gg RS^YfNHO(WO Nv݋Xd T0WT蕤wxvz ~T[E b}Y=[0 HO T_(W VtQ^ؚ(ϑSU\^qQ T[ՈxQW^[\~O Nv݋ 2023t^3g17e N0EQR[2022t^b^qQ T[ՈxQW^^]\ObHe 2022t^/fg Ns^QvNt^ hQ^ N N[h $N*NHQL 0KYۏ $N*NsHQ ~y{u`2cT~Nm>yOSU\ Z&q)\ N'Y]ݍT N*NebHQL:y zMO_ؚ0 R_m0r_[0cۏ_ gR qQ T[ՈxQW^^S_f>fbHe0 N ͑pch[b}Y0w[^8hv42yqQ T[ՈċNch g15yMOE\hQwMRR0hQ^WGE\lNGWS/eM6eeQ!k N 7NCQ S6 QQgE\lNGWS/eM6eeQޏ~19t^MOE\hQw,{1 WaNE\l6eeQk:N1.5610~~OchQwg\0 N ͑p]\O3zekcۏ0^zqQ T[Ո|~ggV g^[UvhSO|0]\OSO|0?eV{SO|TċNSO| yRё9eiՋ:S^0QN~Nm_S:S^I{64y͑p]\O;`SOۏU\}Y )nf V *geg>y:S^0hQlePqQ^qQNI{22yh_'`bgR_Sb 0 N ͑'Y9eiS_z4x0Re[eQl qQ[ASl 0VO qQ[ASR eQ hQw/UN:_Qg[laNQgƖb9eiՋp ~y{WaNSU\)\WaN]ݍZPlV[S9eYc^ s^Vn ޘ0WbV+ !j_hQwc^0 V Ջp:ySS gbHe0~9*^Wef[I{3y~(WhQwqQ[OO NNAm gbtOiZPl NGS:Nw~hQTLNĉ Ng NK Sb SWؚ!hkNu1\NRN gRSO|I{4y]\OeQ w~qQ[Ջp0peϑRhQw,{20 VtQOl s^S0WSVnQQgu;mW>WR{|ltI{7y]\Oċ:Nw~gsO[0 [ُNb~ ^YNNEQR[0 N0Qnxbceb_ReBl R[X:_^qQ T[ՈxQW^v#Na0O}Ta0'}a qQ T[Ո/fNyMR@b*g gvNN _{Qnxbc-N.YvbeuaV0wYvrBl NSꁫb4Nvb_Rsr Ne:_S?elɉ0``ɉ0LRɉ0 N Qnxbc-N.YvfnxBl0cۏqQ T[Ո/f`Nяs^;`fN_yQ(WyQv'YN /f VKN'Y ZQKN'Y _N/f-NV_sNSvyf[Qm0,g(yr_0`Nяs^;`fN(WNAS'YbJT-NcQ qQ T[Ո/f-NVyrr>yO;NINv,g(Bl @wR㉳Q}YNlO%`av ePhQW,glQqQ gRSO| cؚlQqQ gR4ls^ X:_GWa'`TSS'` Nb[cۏqQ T[Ո 0Nt^hQVN'YU^O N ;`fNfnxBl sNS^bgfYflQs^`ShQSONl (WcۏhQSONlqQ T[Ո N NeS_f:Nf>fv[('`ۏU\ 0bNm;R` $N*Nnxz vQ['`aIN X:_ V*NaƋ 0ZW[ V*NO 0ZP0R $N*N~b cRqQ T[ՈxQW^^S_f'Ybg :N[shQSONlqQ T[ՈvsNSHQLc !.sfY~9w*0WvRϑ0 N QnxbcwYvkRgg0St^^ wYffN(WhQwqQ T[Ո]\OcۏOO N:_ c~SR0ekek:N%0ENEN:NR NebqQ T[Ո:y:S^_TmeQ v^Blbrbrbcؚ(ϑSU\ُ*N Ww 0hQSOhQbُ*N [T 0R6kcۏُ*N V{eu 0qQRqQ^ُ*N W 0O_aُ*N h:\ 0yr+R/f Nt^ckgRkQ ffN0R VtQx m;RcQ VtQ/fg gagN(WqQ T[Ոebp(WMRRv fnxc:y VtQ\O:NTKN0W =\>f qQ[HQLS_HQ vbS_TΘǑ gS_N Nv^l0 bvQvRl0beNэvl pQNagwQ g VtQyrrvqQ T[ՈeP[ 0bNZWQ[bw TKN0W vO}TbS_ bwYvrBl/{_}Y0=[}Y hQRэQqQ T[Ո V ^ ~ NwYTffNv1VXbTgg0 N Qnxbc VtQvs[cb0=\{b^qQ T[Ո]\OS_NN[b~ FO_NX[(W N\N/fqQ T[ՈvRRnl g_oS yR0NMb0YeDn/edؚ(ϑSU\R^؏ NY ybReNNNSU\ $N _v N6qX[(W0N/fib-NcNO9eiLRX[(Wp WG0QQgE\lNGWS/eM6eeQXR+RRhQw,{10T,{8 Ql6eeQN,{NMOvq\Nv]352CQ-NI{6eeQSOkOOPNO 20-60NCQ6eeQSOkO:N33.8% NONhQws^GW0.8*N~vRp0 N/flQqQ gRWwgN_eP nf`'`f[MRYe\ib[c( eQlQRV eQlRV5saN6qX[(WwQ gq_TRv;SuORf[yTyrrNypeϑ\ WB\?Qy;SuDn N kCSN;S^pe0bXpeNONhQws^GWE\[{Q gR/ec?eV{؏ N[U N\1YJS1Yt^NelNSgbtOi?eV{0 [ُN bNǑS gHevce R[RN㉳Q0 Z&q͑p0:_S;eZW KYRcRqQ T[ՈxQW^^S_f'YbHe qQ T[ՈmSeebb ]\Oϑ'Yb^0NRp] _{[QэS0~bQ@wRp V~zQ0͑'Y0eNe0qQ'`}ThQR;eZW Neb]\OcTmeQ0 N '}vsQ.'`vhch cGS]\Ov|Q^0 cgq kt^ gez4x05t^ g'YۏU\015t^W,g^b vBl mS~SNt^vvhNR hQR:_1_y0ewg0 OR0Nt^w̑teNchSO| ͑e6R[N~Nmؚ(ϑSU\0WaN:SWOSSU\I{7*NWv60ych0^̑(WwchSO|vW@x N te6R[N62ywQSOch0T0WT蕁R:_[chvċ0OvKmTRgx$R ;`vBl/f Tychv8h~g NNONhQws^GW =\SNSۏeQhQwMR3 nxOhQ^;`SOċNۏeQOyLR0ORch~~э kY WaNE\l6eeQ P]0R&D~9/eQ`SGDPk͑I{ch bgb_f Neib'YOR [sؚMOeؚ0-N8nchNHQۏMO kY ĉ N]NNGWz6e:N33.4NCQ NONhQw34.8NCQvs^GWy:S gqe gR-N_cchGS~ e^2000 _[^{Q^MO kN Tt^Nb gcbtXT25NN N [sgbtOi;SOSONXThQv0sQN [E\(W V cؚOO?bO4ls^ y{Ɩ^O'`yAOO?b2.84NWY TecQfYؚT(v|iv nOY7hSvOO?bBl0sQN )nf(W V ePhQ2Vu+ԏ+He:g6R nxODRVO100%SR;SO>yOQeRSO| WaNE\lgNOu;mOhQXE^ NNONNGWS/eM6eeQXE^00R13560CQN N0 N '}vur_'`9eiՋp cGSteSOv4x^0qQ T[Ո/fgwQcb0g_b0g[b[Hev]\O0Ɩ-N;eZWNyb͑'Y9ei0Z&qib-NcNO0ONzNRTRRblScGS0"z>yOW0WI{W@x'`6R^Re NSQlTۏWQl]qQ[0EuT NAmRS0nf`'`NRD,gcGSI{ ~bQsQ.RS d_SP[0sHQ4x0kY ib-NcNO9eieb hQbmSQl qQ[ASl 0VO qQ[ASR RcQ1\NRN qQ[ASO 0*NSO]FU7bT\_ON qQ[ASV{ I{ @wRSb VtQ AS|R 9eiTLr cRNt^20-60NCQ6eeQSOkOcؚ3*N~vRp0nR[eNybRe9ei0(WQNlyNS^lS0qQ T[ՈsNSW,gUSCQ^I{W ZP}Y] g9ei>NcvƖb=0W(WqQ[W'Y>yO0:_Qg[lƖb9eiI{eb b'} Rr0meQcۏ0 Te ygNSV[Y0w~ gsQ蕄v/ec (W VtQ=0WfY9ei>Nc z4xNMRagNe:g Nbq0?eV{6R~*YYvؚ^9ei0c~cۏNybyrr9ei0ffN(WhQwqQ[OO N:_ bՋp N/f d NyP[1\I{6e hQekuTb0hQǏ zߍ*0hQeMOcw[ 0vMR b^bi0WaNT>y:S{tI{6*Nw~qQ[ՋpS_N6k'`bHe0c Neg ۏNek[UvB\ hQbcۏTy]\O NS vof S Θof 0 Te w~,{3ybՋpsS\/TR T0Wyr+R/f^~蕁zꁫyrr yg[c0hQRNS0 V '}vh_'`bgSb cGSxQv>f:y^0 gyrrMbQNp MbhTLr0ZWc zQ͑'Y9ei/ed͑p]\O0͑p]\O/edh_'`bg v; ~ V~ؚ(ϑSU\0WaN:SWOSSU\06eeQRMI{W @wRSb fYwQ g VtQƋ^vh_'`bg0kY %FUsX^eb ZWc[T0ONBl[T [hHQۏW^ meQ[e%FUsXOScGS NS9ei] z cQfYPWSVnL?e[yb@\ُ7hvxQW ^ Ym̑g V %FUsXTLr0SY b^Sb q\wmOS\O GS~HrvZPl eQ w,{NybgsO[ NNek S%c VtQ:SMO0yb0NN0_>eI{yrrOR R_NNޘ0W0yRޘ0W^ R'YbFU_DR^ [UT\O:g6R cR[S]\Oc(XHe0teSOcGS0 V0zQ VbeNHQ QZcۏqQ T[ՈxQW^^v:_'YTR qQ T[Ո`hQ>yOqQ TKYe0qQRqQ^qQN0Nb[_U\ VbeNHQ [;mR NeoScۏqQ T[Ոv;mR0\oR0R R0 N R:_~~[0^SU\9eiY^Y>y^Y OS]\ORϑ M|uQ:_\ :_S~y{OS c[T0WTNb[_U\]\O cp]\ObHe0TbXTUSMOZWc NbKb # fnxR{#NTT~XT nxO]\O gN{ gNb0T0W[U~~gg ~_:ST/n:Sbz[\~ b_b*jTOS T0~TTR B\B\b=[v]\OecGS N*NN~0 N*NNsؚHeOS T vh N0?eV{ N0]\O Nؚ^QYT N~dk1Y|_ MQvNr^pb0 N R:_:g6R^0^z^[TSb h_'`bg:g6R0͑pxFU:g6R Z&q͑'YNRT͑'Y9ei|Qxvz0|Q R0|QSR^zqQ T[Ո[‰[p6R^ oST0WbebeՋ0sHQc"} Np Nz4x&^Rb N]\OvcGS0 N R:_[ Oc^0R'YNV[~0w~;NAmZSO[c @wRcGS]\Ovw T^Tq_TR^Y[ OI{cQfYc0Wl0QplveNT ON0/ec0SNqQ T[ՈxQW^^ MQbNv]\OTOvt $N _v 0bNvRRNOvaS g=]0yr+RR:_]\OOo`0xQWHhO0gsO[vb NSw~N N{b0NbI{vU_(u NS_-N.Y[TwYw?e^;N[vyb:y[0 V R:_cwgċ0[g_U\b~fRf :_S]\Ocwg hQbSOhT0WTqQ T[Ո^`Q0~~\qQ T[Ո]\O~eQZQ?evh#N6R8h R[S%c8hv[T\O(u0t^^ċOyvS^0:S OHQcP:Nw?e^qQ T[ՈcwgoR[a0 ^Y0^N'Y0^?e^0^?eOS[0 STS^0:S ZQY0?e^ ^~ gsQUSMO 0ؚ(ϑSU\^qQ T[ՈxQW^[\~RlQ[ 2023t^3g22epSS PAGE 2   jlnӽqhT8$'CJOJPJ QJ^J o(aJ@KH_H7CJOJPJ QJ^J o(aJ@KHmH sH nHtH_H'CJOJPJ QJ^J o(aJ@KH_HCJ OJQJaJ CJ$OJPJ QJ^J o(aJ$CJ$OJPJ QJ^J o(aJ$CJ$OJPJ QJ^J o(aJ$CJ$OJPJ QJ^J o(aJ$ OJQJo(CJ OJPJ QJ^J o(aJ +B*phCJOJPJ QJ^J o(aJ@\6B*phCJOJPJ QJ^J o(aJh@KH\_HCJOJPJQJ^Jo(aJ_H nprvx|~ ϳ{iWE;-CJ,OJPJ QJ^J o(aJ,OJ PJ QJ ^J o(#CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KH_H#CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH_H#CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH_H#CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH_H#CJOJPJ QJ^J o(aJ@_H'CJOJPJ QJ^J o(aJ@KH_H7CJOJPJ QJ^J o(aJ@KHmH sH nHtH_H'CJOJPJ QJ^J o(aJ@KH_H7CJOJPJ QJ^J o(aJ@KHmH sH nHtH_H   0 2 4 6 B J ɷ|aK5+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ$OJPJ QJ^J o(aJ$mH sH nHtHCJ OJPJ QJaJ CJ OJPJ QJaJ CJ OJPJ QJo(aJ CJ OJPJ QJaJ CJ,OJPJ QJ^J o(aJ,#CJ,OJPJ QJ^J o(aJ4nHtH+CJ,OJPJ QJ^J o(aJ4mH sH nHtH#CJ,OJPJ QJ^J o(aJ4nHtHCJ,OJPJ QJ^J o(aJ, J l n v F H ^ ` ӽxbL6 +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJ QJ^J o(aJ mH sH nHtH1CJ OJPJ QJ^J o(aJ 5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH ůmWA++CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH   * , B D ӽ{eL6 +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJ QJ^J o(aJ mH sH nHtH1CJ OJPJ QJ^J o(aJ 5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH  0 2 ӽxbL61CJ OJPJ QJ^J o(aJ 5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJ QJ^J o(aJ mH sH nHtH1CJ OJPJ QJ^J o(aJ 5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH $ӽ{`J4+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH bd ӽeK.9CJ OJPJ QJ^J o(aJ 5KHmH sH nHtH_H\3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_HR῝{Y7BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HCB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KHmH sH nHtH_H;B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KHnHtH_HRV\`b|῝];BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_H:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHnHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_H:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHnHtH_HݻwU3BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HݻwY?!:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_H*.^jϹ}[9BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_H2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\jlvzݻwU33CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_HCB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KHmH sH nHtH_HCB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5@KHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_HBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_H2>@}dK21CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJ QJ^J o(aJ 5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH "&nʹiP71CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ np ʹiP71CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ 8<>@NRTV~ʹiP71CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ ~ʹiP71CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ <NptvxzʹiP71CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ zʹiP71CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ *,djͲjQ81CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4CJ OJPJ QJ^J o(aJ 56mH sH nHtH\1CJ OJPJ QJ^J o(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ `hʹiQ9!.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\   ˰hP81CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\  !̴lS84CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\ !!F!J!V!v!!!!ɮqV; 4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5hKHmH sH nHtH_H4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\!!!!!!" ">"ɮv]B'4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH_H4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\>"F"""""""""ɮ{cJ/+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4CJ OJPJ QJ^J o(aJ 56mH sH nHtH\1CJ OJPJ QJ^J o(aJ 5mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\ "##&#(###$бqR3=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56>*mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$$$$$$$$dE,1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\$$$%"%$%&%N%Z%࿣kO37B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56>*mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\Z%f%j%l%~%%%%%ǫsW;7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH%%%%%&&&&ʫnR67B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56>*mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH&>'@'l'n',(0((()Ǯ}dN5+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 56mH sH nHtH\1CJ OJPJ QJ^J o(aJ 5mH sH nHtH\7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH ))))b*d*x*z*+ӽiJ/4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJ QJ^J o(aJ 5mH sH nHtH\4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH++$,&,(,<,>,,ģd??B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH_HHB*phCJ OJPJ QJ^J o(aJ 56KH *mH sH nHtH_H\EB*phCJ OJPJ QJ^J o(aJ 5KH *mH sH nHtH_H\7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56 *mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH,,--..0.p.r.߼y[=$0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\HB*phCJ OJPJ QJ^J o(aJ 56KH *mH sH nHtH_H\EB*phCJ OJPJ QJ^J o(aJ 5KH *mH sH nHtH_H\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7KH *mH sH nHtHr.........ݼpT< 6B*phCJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtH\.B*phCJ OJPJQJo(aJ 5nHtH\6B*phCJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtH\.B*phCJ OJPJQJo(aJ 5nHtH\6B*phCJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtH\.B*phCJ OJPJQJo(aJ 5nHtH\AB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56KHmH sH nHtH\BB*phCJ OJPJ QJ^J o(aJ 5KHmH sH nHtH_H\.....P/R/T/V/X/Z/\/////Ѽxrlf`ZNB6(CJOJPJQJo(aJ@CJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJ OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo(OJQJo(mH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/0 0 000000 0$0&020406080ͷwqg]SI8.CJOJo(aJU 0J)CJOJaJmHsHnHtHCJOJo(aJU0J)CJOJo(aJCJOJo(aJU0J)CJOJo(aJ OJQJo(CJOJPJQJo(aJ@CJOJPJQJo(aJ@+CJOJPJQJo(aJ@mH sH nHtHCJOJPJQJo(aJ@+CJOJPJQJo(aJ@mH sH nHtHCJOJPJQJo(aJ@+CJOJPJQJo(aJ@mH sH nHtHCJOJPJQJo(aJ@80<0>0@0F0H0 OJQJo(o(0J)OJ0J)CJOJo(aJ z|~_T da$$G$H$h$$If:V 44l44l0"5d#$IfG$1$H$xVD^WD`a$$&`a$$a$$G$H$a$$ ~ 4 6 n ]# & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$C$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`da$$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ dG$H$WD` dWD`n H , ~S+da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`+da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`+da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`+da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD` d^9$da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`$da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`&dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^WD`+da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`+da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`@`<# & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`# & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`* & Fd[$\$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`* & Fd[$\$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`$da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`"@'))oH& & Fda$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`# & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`# & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`# & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`# & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`)d*(,,r.R/cDdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$WD`$da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`' & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$C$WD`) & Fda$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$C$WD`$da$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`R/T/V/X/Z/\///G$H$$If&G$1$H$$If&G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$//0tG$H$$If&x$$If:V 44l44l01e4 6"5d#00 0>0@0B0D0iVG7 9r 9r h]h 9r a$$ 9r 9r #$&` 9r dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$x$$If:V 44l44l01e4 6"5d#D0F0H0dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$-. A!#"$%SQ18??%o(0?&G|400 466666626 0@P`p6(66 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pF@Fcke a$$1$CJKHmH sH nHtH_HL@Lh 1dBTJ$$@&CJ,aJ5KH,\@"\h 2a$$1$@&[$d\$dCJ$OJQJ^JaJ$5KH\$A@$؞k=W[SONi@Nnfh@> 0le,g a$$G$CJOJQJaJFOF0 le,g CharCJOJPJQJ^JaJKHL#@LVhvU_!VD^WD88`8OJPJQJaJ\@\pvU_ 2%"d,da$$ .! 1$7^7CJOJQJaJKHe@2 HTML *7S*('@(ybl_(uCJaJ$&@$0l_(uH*&O&bjh-p0J &O&grame0J LOL fontstyle01B*phCJ OJPJ^JaJ >O>1Vhh W[&{CJOJQJaJ5KH>O>0Vhh1a$$CJOJQJaJ5ZO!Z0NormalCharacter$CJOJPJQJKHmH sH nHtH6O16 Char Char4CJKH(OA(white20J OREChar Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char(5dhXD2YD2 ^P`PCJaJTObT Char16da$$1$CJOJQJKHnH tH &Or&Char17dOd0Default88$7$1$H$-B*phCJOJ^JaJmH sH nHtH_H<@< RQk=9WD` OJQJaJnOn#Char Char Char Char Char Char Char1 : haJPOPp0;a$$1$[$d\$dCJOJQJ^JaJKHDODNormal Indent1<WD`PO1PckeL)ۏ1=d*$WDd` OJQJaJf@fe>YD2a$$1$5B*ph%CJOJPJQJaJKHmH sH nHtH_HOChar Char Char Char Char Char1?da$$1$CJOJPJQJKHnH tH O(Char Char1 Char Char Char Char Char Char(@dhXD2YD2 ^P`PCJaJfOfChar Char Char CharAda$$1$CJ OJPJaJO"07Body Text Indent 2_bb4d1f65-70a2-4f69-8af3-194d898dc300BdxVD^OJPJQJaJO2,Char Char Char Char Char Char Char Char CharCCJ OJQJ^JaJ bOBb contentfontDa$$1$[$d\$dCJOJQJ^JaJKHJORJCharEdhWD`CJOJQJ^JaJ>Ob>RQk=1FWD` OJQJaJn J tRjn~z !!>""$$Z%%&)+,r../80H0 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE~n )R//0D0H0FGHIJKLMNOP$Gz@Times New Roman?([SOeckfN[_GBK;|8I{~eckN[{SO;4 N[_GB2312O$CalibriDejaVu Sans? |8ўSOeckўSO_GBKO$ [ @ VerdanaDejaVu SansC$ R<(_oŖўeckўSO_GBKW4 *Cx @Courier NewDejaVu Sans=NSeLwiIlNLwi{9eckLwi_GBK;4 wiSO_GB23127DlOeck\h[{SO9eckўSO_GBK?4 |8N[eckN[_GBKoTimes New Roman RegularDejaVu Sans SU\9eiY]\OOo` MC SYSTEMthtf QhGglI d!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[i0P)?2tttt QY g(:0>IKNfk~),-W^J_ov@i*^z_%sfb *(NCLMN!OT[ekgkwj@ +2CIKSYbt|~ 3/@HPgMp c/b4;<PRUnV\rs Z0;=`Em r&r !J"P6k6Fbfgprt {# .$ 6 7 8 kJ J Q zR ` 8e ww  " ?( M4 s4 6 ? #J )K pW a bc 9t u Ww } ) (# % V1 I RL "Q V a v >% }@ ZH BN xp y  d > - 3 &> `N X {Y _ r v iz 9$39DrUUn%=GPd8efm Q+A,9DD$X_PflrtufV%(z8??@ FeV^Ma,hv !r'e?D$O$Q"X^>^K,A49KYbdy %7(^ddjlq- gh-V0269NbYcxzT$626A8;HTVZn >Q $Ev{f%I-4g7R<DOPbWYx $:7CFYO\czjlt y!+02;"ASADDPFlRWOeLms"{j{#3#?%Z[_\v(4??BHZ[9c #)!1pABZ^Q`o9u{ INya~*388+>+@HdWekstZ  C Z } Q!!g!!/!U!W!Bc!c!h!i!t!/}!| ""#J"5P"SZ"0]"u"#2#R7#S?#@#B#XG#aH#Q#`#{#@$ $Q $\$}$, $$<$a$bj$Ck$sk$$l$m$$K%Q %-%D0%F%Dd%f%o%`&v &!&*&M&Jp&h{&' ' ' 'q8'S'['_'p_'i'n'Eo'1((&(H(XJ(YP(S(V({()1)2)%<)NC)uE)Aw)x)e~)**y**%*|O*^*ti*Zq*}*}*++S+_+V#+&+0+d5+/7+9+E+x+X+J,,!,$, -,=,^H,I,Y,e,e,D-- --*-a0-6->-&O-P-Q-Z-[-$ ...\(.).+.-.../.5.2C.cH. L.rW.m.r.///1/bE/P/W/j/k/{/}/b~/M/80.0/0;0&?0 M0Q0T0[0wb09k0n0[~011l11111%151I1J1K1N1=V1Y1c1y1|12o2222#2;)2>32e62B2R2Z2b2:j2t2T|23~ 32 333$3'3.*3S030C3aJ3N3r3s3Yt3x34A!4&4)4-434%54;Q4V45,5 5)5-5/54<5H5X5f5h56F66x!646H6hO6W6Y6Y6_6b6p6Oz67A707"7 %717>279mI9n9{::!:%:K/:>5:C:L:)U:Va:Jb:c:k:v:w:w:;;C;m ;/;wA;L;d;h;j;0n;<> <<<6<6<8<<<G<S<\<Ic<@= =7=S=]=W]=h=s=~=&>>j>8>iF>S>W>Mm>{>l|>:?2A?VL?eM?S?d?b@@X@%@W,@A.@2@?@~@@(D@I@Gj@AA#AK-A1Ar2A:A}>ATAVA.qA&sA[B\BB!B8BBBIB[BpBnsBtBuBh CCCC)C2C2C4C@CICLCPCVCYCdCeC|gC1tCgyC Dk:DNJDYD[DpD$&E (E)E-BEDEHdAHIHLHMH4RHIIH IIII.1I{5I5I27IIIhSI8XIXIaI.aIgIxIIJJB,J1J :J&QPQ,Q?5Qr?QcDQDQIaQtQyQRR RRtR2R3R-7RER ORQR_RdRjRnR S S9S%SgASVSXSm_S"aS{fS9lS]qS TT3TT0&T.Td/Td;T UT=^TbT;hT U2U:U0@U@UmU1oU(~U_VVV(V_V>V9?VHVXVeVrV_4q_8z_/{_I`&`d'`8`mQ`]`j`q`aa'aoEaLaw]acanaoarataxa| b;bMb8QbD_bKzbcBc$co%cj(cV.c2c:BcGcAWcncd> ddud7df>dJd_dhdmd<eCe eee,e2e_3e?eDeFevKevaeef fV>fFfLfbfofpfAwfzf gg"g#g@g JgbQgWg3\g)bgwdgdhhAhJh]hahYhhQqh?|hi3ii31iIiSi$ai*xiGxi{i~ij; j jPj\jjOjb*jV2j;jAjeDjEjIjQj\jsjtjiujPzjk kk#k+k>5k=kbCkQkHlHlBl= lllulll!l'l93l3lBlKl{OlZUl2ll mYm6mAm+Dm^mwamamqmn0nN n>nne&n/nP2n:n'?nHEndngnA{n~nhooo+ox>o.KoLoPo`o`omo ~obpp7p#p)p*p1p>8p]pn_pbp ypypzp"q=DqHq}Mq?aqUcqjqqrr.r 3rB9r9rHrSLrPrRrUrYrZ_rdrerkrtr/urs$sA;s4DsFseLs5Vs XsQ[sisnosM{N{>R{eb{t{||~0|W1|=|Q| ]|>`|\e|j| } }}j}%},}-}J@}tV}Z}Q[}_}fi}oj}n}j}~~)~,9~;~B~K~T~W^~~r~y~a1W7jB0LSZWX_[9_ ekr{zjk$3:IMmPZ@]*wx#4=7?MXftf %+.0<:ip{@\ ?''o2SVI~J#_9FFU`ddqr+V6/C#]ixMyS.s@m_XbOd7mtV/8FZwZbqs\#]#S&'8DIJ]&u~z |HIsty~ \09EEGH Q~_hiijknL3&*8SE[`ifnzz!Ad%@SZ$gsI',AqFNZb p z{\Su#+7WY\hkll-t0tod }+f;hAOP+X[m3 !,N8Gw 32~ObgjguG} BH 'z''6:BcHG Mw;>AjObdQwxT$y{(z68AADNaont{}P~ B6(3k5naj '((+*/%BNP[^ClssCuD h9W:;MFJM%X1lzzz{203"9pB(EJhL:_bgs&B}I';H\TVg] |2":>cCEGJYnZ;]fnox !D#$5[Qn3iC'GNhh/in0 : e(?GQ< :1123BIPThX^z{l `*)8OT`ZT\\(ai ~!&(5r6:>GnYr'u/?&+v3q<TIV`pr5 g-s369<DWe !(9rYYlC!g"#egAlAntz/Q$/3v>QYYads|G')?E)JOSS,]ik} ,it{v$ BDRY,cKhnptx(0$iX{0<B%HqOPQUYl}16:FuH}Ya]b4y u(q05!BGHJslou7FZ&o*,/ 468H9RFI]j_nyX~ Ou`bdNfFv) e'#;U[loRz}3^E\HRTYjQmpt Y)2~G_n.q~aG'022N6X=HMMWvg3i{n^x a(+5 :,:Zdll{` $)e/#28/G+chrz ,Y !8@TMXdfA+BZK~MTgcOjkoo)6RSUks)u!&3f5\6h2yCO\_{} #p wd!R,/73?"0\1Hm[Xbfyc? xJN&X8]`di3l 0'<m<VKY[ac:swzO f/1H}IkKXsZ_z,n*099gHUNDUe[oQuCFh2+CPvV?^sjk}nsuxxf!)/64rY\*^Nehnn >(P+0&2x;AFLW7\h*ixq+R>^ih %{479|::iDJSOblmD{13E?-AqGIM:Xims&&!'u)CT.agX R>$F*+)/l=AgCBfEfi8n stvPy^z~5e6X77LPeY[_jx>} ?@FH3IP]{lIr!$0FJeV?o3tS a:>IDFLPR^^`av PyJg&0($=I2nLRi^bgq){Z7"/'.-1d"N/3;CG`dehj?v|v}G'H7 NVa|~t&}Aaehw| !$<388?sIlJ_/r+,%p'}'-]abeezfsjvT)Q-/Yg`mX $'--9RYilsx_m!e"G#[)A*>AMN\qs :?XZ^aaggTpqr= #C8[0sp'!&1h=S@AJi|jv .BDH2J_b E*4jNS|ZT]ydutsu%x *U1k23:JhNO`dtptv R#Z)@)48"=f?KWcci=CDMemh|y~ `y,o-JORFT]doos~%46==%n9 %-5SEFkHn]adn_(.3:Sjhj$4&"'6_Cvzo\"#+,.0:==%HtNNV^cOgmvJd-6;EO^_bfWx{yS<LACLOQ)[^_.ivta c X !13gBSN^;advor[ !y5pu|-GDUf"syubO #<?SDLm+Q"D&T-1IB`?fkx%z~ X&(gm{k !F & D gkpqv+E]N0yy]@"&KKZ[i $ ?jALChT(9bH/M[\ai x#84b)-GhyB*e%./{Cg l~~2qs0rn|05Cbb@.Frs ' Mu gI 8 wl  (6 '*] W {, ^I G L (p kg|i|^$WY[s`B>[6dZv2zZP&*JPrRWQgFU)xg)O|#8Y'+)Pt9<a/=7fR7 %07x^.ho,)*} P !!^!8g"z""!w" F$#d#l#\{#y{$z$]tj%ZR%H%J &y&'8p'3'&(;(o(| )q}D*JxT*qh* @*(e*"*]6+*{+0+D!,pU`, r,jt,6,O->- _[.t+/I/W]/4G#1 (10x1d1a2O2'g3+"4m4/~>5t:V5R5e 7u9L9S :l^: ClfC.8Dv}E |EwrE~2FaF/vFMhG2gH PI tISJPJZ(K+,>KVHKMLAXMWQNMtNi.N3Or1PTPGP8?Q=QS^/T#sTwUZ;UB FVmW6WN_XYX OYRY;tt\wT\3\P\\/]Z8c] v]R] D^'y^R^;qp_u_ J_<%`,BE`&`jGa`Ia1*b1bk?b1m-cQyc*c1PdSWdoLhUhzhAht&iiT>i}tiBK\j=jj.>j\9j(j@Qk\nk/kk=lwyo"oo 1o&zp}0qafqMq4ps.Zt,+3u5EuZOvkx +y#.y?~/yB6XyDyv]z. zx1zK<{ -{i|l9|}B}aj}}R}^M~Y*~~~{:DWU%{EI߮- i{w]qkms_>o7$( z0( * 3 ? $!@Oh+'0  $,4< SU\9eiY]\OOo` MC SYSTEMthtf@Q_=O@0D,@_ڢk@e3N\I=WPS Office_11.8.2.10458_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX `h  MC SYSTEM x@TdpKSOProductBuildVerICVwoTemplateTypoMode woTemplate2052-11.8.2.10229!CFF88642AAF64B0EB70AE202EC2049CAweb? Root Entry F}WordDocument/0TableRTData WpsCustomDataSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 X !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|~