ࡱ F> PNKSKS2 T#u Tt4:nr- $ h : Q $ -NNSNlqQTVv[l ,{Nz0;`0R ,{Nag0:NNmSV[v[SO6R9ei R:_[@b gLOlQCgRvlQLNXTvvcw [sV[v[hQbv meQ_U\SP%]\O cۏV[ltSO|TltRsNS 9hnc[l 6R[,gl0 ,{Nag0ZWc-NVqQNZQ[V[v[]\Ov[ NlKQ`R[;NIN0klN``0\s^t0 N*NNh ͑``0yf[SU\‰0`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``:Nc[ g^Ɩ-N~N0CgZؚHev-NVyrrV[v[SO6R0 ,{ Nag0T~v[YXTO/fLOV[v[LvN#:gsQ Ogq,gl[@b gLOlQCgRvlQLNXTN NylQLNXT ۏLv[ gLRݏlTLRrj _U\^?e^TSP%]\O ~b[lTl_v \%N0 ,{Vag0v[YXTOOgql_ĉ[rzLOv[Cg NSL?e:gsQ0>yOVSOT*NNvr^m0 v[:gsQRtLRݏlTLRrjHhN ^S_N[$R:gsQ0h[:gsQ0gbl蕒NvMT Nv6R~0 v[:gsQ(W]\O-NOSRv gsQ:gsQTUSMO^S_9hncv[:gsQvBlOlNNOSR0 ,{Nag0V[v[]\O%NN oR;NN0YXT1uV[v[YXTO;NNchQVNlNh'YO8^RYXTONMQ0 V[v[YXTO;NNkJ\Ng ThQVNlNh'YOkJ\Ngv T ޏ~NL N_Ǐ$NJ\0 V[v[YXTO[hQVNlNh'YOSvQ8^RYXTO# v^cSvQvcw0 ,{]Nag00WeT~v[YXTO1u,g~NlNh'YONu #,gL?e:SWQvv[]\O0 0WeT~v[YXTO1u;NN0oR;NNr^N0YXTr^N~b ;NN1u,g~NlNh'YO >N oR;NN0YXT1uv[YXTO;NNc,g~NlNh'YO8^RYXTONMQ0 0WeT~v[YXTO;NNkJ\Ng T,g~NlNh'YOkJ\Ngv T0 0WeT~v[YXTO[,g~NlNh'YOSvQ8^RYXTOT NN~v[YXTO# v^cSvQvcw0 ,{ASag0V[v[YXTO[0WeT~v[YXTOv]\O N~v[YXTO[ N~v[YXTOv]\O0 ,{ASNag0v[YXTOOgq,glT gsQl_ĉ[e\Lvcw0g0YnL# N [lQLNXT_U\^?eYe [vQOle\L0ylQ(uCg0^mN?eNNNSS_d[`QۏLvcwhg N [mZ*al?B0n(uLCg0s_L[0CgR[y0)Rv0_y _NSjm9V[D"I{LRݏlTLRrjۏLg N [ݏlvlQLNXTOl\OQ?eRYRQ[\LL# NR01YL1Y#v[NXTۏL#ZLRrjv \g~gyNlh[bOl[g0cwlQɋTv[[a@b(WUSMOcQv[^0 ,{ASNag0T~v[YXTOSNT,g~-NVqQNZQ:gsQ0V[:gsQ0l_lĉcCgbYXb{tlQqQNRv~~TUSMONS@b{vL?e:SW0V gONI{>m{b>mQv[:gg0v[NXT0 v[:gg0v[NXT[>m{b>mQ[vv[YXTO#0 ,{AS Nag0>m{b>mQvv[:gg0v[NXT9hnccCg cgq{tCgPOl[lQLNXTۏLvcw cQv[^ Ol[lQLNXTۏLg0Yn0 ,{ASVag0V[[Lv[[6R^ Olnx[v[[vI{~n0NMQ0ċTKfGSI{6R^0 ,{ Nz0v[VT{ ,{ASNag0v[:gsQ[ NRlQLNXTT gsQNXTۏLv[ N -NVqQNZQ:gsQ0NlNh'YOSvQ8^RYXTO:gsQ0Nl?e^0v[YXTO0Nllb0Nlh[b0-NVNl?elOSFUOT~YXTO:gsQ0l;NZQ>m:gsQT]FUNTTO:gsQvlQRXT NSSgq 0-NNSNlqQTVlQRXTl 0{tvNXT N l_0lĉcCgbSV[:gsQOlYXb{tlQqQNRv~~-NNNlQRvNXT N V gON{tNXT V lQRvYe0yx0eS0;SukSu0SOI{USMO-NNN{tvNXT N WB\O'`ꁻl~~-NNN{tvNXT mQ vQNOle\LlQLvNXT0 ,{ASmQag0T~v[:gsQ cgq{tCgP{,g:SQ,gl,{ASNagĉ[vNXT@bmv[Ny0 N~v[:gsQSNRt NN~v[:gsQ{VQvv[Ny _e_NSNRt@bT~v[:gsQ{VQvv[Ny0 v[:gsQKN[v[Nyv{ gNv 1uvQqQ Tv N~v[:gsQnx[0 ,{ASNag0 N~v[:gsQSN\vQ@b{vv[Nyc[ N~v[:gsQ{ _NSN\ N~v[:gsQ g{Cgvv[Nyc[~vQNv[:gsQ{0 v[:gsQ:N@b{vv[Ny͑'Y0 YBg 1u N~v[:gsQ{v SNb N~v[:gsQ{0 ,{Vz0v[CgP ,{ASkQag0v[:gsQLOvcw0gLCg gCgOlT gsQUSMOT*NNN`Q 6eƖ0Snc0 gsQUSMOT*NN^S_Y[cO0 v[:gsQSvQ]\ONXT[vcw0gǏ z-Nw`vV[y[0FUNy[0*NNy ^S_O[0 NUOUSMOT*NN N_*O 0?Sbkmpnc0 ,{AS]Nag0[SSuLRݏlvv[[a v[:gsQ cgq{tCgP SNvcbYXb gsQ:gsQ0NXTۏL݋bBlf`Q0 ,{NASag0(WgǏ z-N [mZLRݏlvgN v[:gsQSNBlvQ1\mZݏlL:N\OQH _eTgNQwQfNbw0 [mZ*al?B01YLnLI{LRrjvgN v[:gsQSNۏL BlvQY[OmZrjv`Q0 ,{NASNag0(WgǏ z-N v[:gsQSNNI{NXT0 ,{NASNag0gNmZ*al?B01YLnLI{%N͑LRݏlbLRrj v[:gsQ]~ccvQRݏlrjN[Snc N g͑ۏNekg v^ g NR`b_KNNv ~v[:gsQOl[yb SN\vQYun(Wyr[:W@b N mSHh`͑'Y0 YBgv N Sэ0@gv N S2NOb*O 0?S0kmpncv V S gvQNYxgL:Nv0 [mZL?rjbqQ TLRrjvmHhNXT v[:gsQSNOgqMR>kĉ[ǑSYunce0 Yun:W@bvn0{tTvcwOgqV[ gsQĉ[gbL0 ,{NAS Nag0v[:gsQgmZ*al?B01YLnLI{%N͑LRݏlbLRrj 9hnc]\O SNOgqĉ[g0Q~mHhUSMOT*NNvX[>k0Gl>k0:P8R0hy0WёNI{"N0 gsQUSMOT*NN^S_MT0 Q~v"N~gfNHhNesQv ^S_(WgfT NeQdQ~ NN؏0 ,{NASVag0v[:gsQSN[mZLRrjvgNNSSυgNbrjncvNvSO0irT0OOYTvQN gsQ0WeۏLdg0(Wdge ^S_Q:ydg v^ gdgNbvQ[^\I{N(W:W0 dgsY'`SO ^S_1usY'`]\ONXTۏL0 v[:gsQۏLdge SN9hnc]\OclQ[:gsQMT0lQ[:gsQ^S_OlNNOSR0 ,{NASNag0v[:gsQ(WgǏ z-N SNS0g\0cbb(uNfgNmZݏlrjv"ir0eNT5uP[pencI{Oo`0ǑSS0g\0cbbce ^S_6eƖSirSN O Tc gNbO{N0N S_bNbgq0{v0S _RnUS 1u(W:WNXTS_:W8h[0~{ T v^\nUSoR,gN"ir0eNvc gNbO{N0 [S0g\0cbbv"ir0eN v[:gsQ^S_zN(u&7b0N:W@b nx[N蕺NXTYUO{ %Nm0XwQ gNwƋ0Dm0X gNwƋvNۏLt[0t[NۏLt[T ^S_QwQt[a v^N~{ T0 ,{NASkQag0v[:gsQgmZ͑'Y*al?BI{LRrj 9hnc ~Ǐ%NNb ^S_cSv^ cgq gsQĉ[Yt0[N N^\N,g:gsQ{v ^S_y;N{:gsQYt0 ,{ NASmQag0v[:gsQ^S_%NyOlQ_S^0 ,{VASag0v[:gsQ[LRݏlTLRrjHhN ^S_ۏLg 6eƖgN geݏlrjNS`{͑vnc gfݏlrjN[ b_bvNpS0[te3z[vnc0 %NyNZ0_0:kSvQN^le_6eƖnc %NyO0Sb0P_0SOZbSvSOZgNTmHhNXT0 ,{VASNag0gNXTǑS00Yun0dg0S0g\0cbb0RhgI{gce GW^S_Ogqĉ[Q:yN QwQfNbw 1uNNN NۏL b_b{U_0bJTI{fNbPge v^1uvsQNXT~{ T0vz0 gNXTۏLNSdg0g\0cbbI{͑S]\O ^S_[hQǏ zۏLU_U_P YuX[Yg0 ,{VASNag0gNXT^S_%NkCir@b(WVBlg0Q~0cbb0l6e040ԏ؏mHhDN N g0vcmZLRrjvlQLNXTSvQvsQNXTۏQVX T荃XDёAmR`Q (WgHhNǏ z-Nn2 z^0 ,{Nz0[v[:gsQTv[NXTvvcw ,{NAS Nag0T~v[YXTO^S_cS,g~NlNh'YOSvQ8^RYXTOvvcw0 T~NlNh'YO8^RYXTO,TST[,g~v[YXTOvNy]\ObJT ~~gblhg0 S~N NT~NlNh'YOSvQ8^RYXTO>NLOe NlNh'YONhb8^RYXTO~bNXTSNOgql_ĉ[v z^ 1\v[]\O-Nv gsQcQb(0 ,{NASVag0v[:gsQ^S_OllQ_v[]\OOo` cSl;Nvcw0>yOvcw0vcw0 ,{NASNag0v[:gsQǏzQN蕄vvcw:ggI{e_ R:_[v[NXTgbLLRTu[l_`Qvvcw ^_ڋ0r^Q0bS_vv[ O0 ,{NASmQag0v[NXT_{!ju[[lTl_ _NL[0ylQgbl nck^m0O[y[_{wQ go}Yv?el }( q`v[NR wQYЏ(ul_0lĉ0?eV{TgSI{R ɉcSvcw0 ,{NASNag0[Nv[NXTSb,THh`0ǏHhN0`r^v Rtv[Nyvv[NXT^S_SebJT0 gsQ`Q^S_{vYHh0 SsRtv[Nyvv[NXT*g~ybQc扫gN0mHhNXTSvQyr[sQ|N bX[(WN_`b_v w`N^S_SebJT0 gsQ`Q^S_{vYHh0 ,{NASkQag0Rtv[Nyvv[NXT g NR`b_KNNv ^S_LV v[[a0h>NNSvQN gsQNXT_N gCgBlvQV N /fv[[abh>NNvяN^\v N bNǏ,gHhvNv N ,gNbvQяN^\NRtvv[Ny g)R[sQ|v V gSq_Tv[NylQckYtvvQN`b_v0 ,{NAS]Nag0v[:gsQm[NXTy\yLT ^S_u[1[g{tĉ[ %NN0cOncv N vQNݏS,glĉ[vL:N `%N͑v0 ,{mQASVag0v[[a[cJTN0h>NN0Nbv[NXTۏLb Yw[vcJTN0h>NN0NOc N[JTw[v[[av Ol~NYt0 ,{mQASNag0v[:gsQSvQ]\ONXT g NRL:NKNNv [ g#Nv[NXTTvc#NNXTOl~NYt N *g~ybQ0cCgYn~"} Ss͑'YHh`w Nb byYuX[0YtmHhPgev N )R(uLCgbLR Nvq_Tr^g]\O0NHh yv N ݏlzS0l2g]\OOo` bl2>NbNy0>NbSt`QNS>NbNOo`v V [gNbmHhNXTeQT-NVNlfkňf[_U\v[]\O 1u-N.YQNYXTO9hnc,gl6R[wQSOĉ[0 ,{mQAS]Nag0,gllQ^KNeweL0 0-NNSNlqQTVL?ev[l 0 Te^bk0 $&֭qE-.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ PB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@ehrfHq ;PB*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,6@ehrfHq ;PB*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,6@ehrfHq ; Z \ ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H; Z \ ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;  ӻS;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ PB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@ehrfHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H; V X .0ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;0ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;DFӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;FJLӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;Lxz"$ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;$XZ02ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;2HJ~\^×S;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ PB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@ehrfHq ;^ ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;8:XZӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;`bӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;BDTVӻS;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ PB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@ehrfHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H; "LNӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;@BӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;02ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;tvӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;xzӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H; 6!8!ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;8!!!z"|"""ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;"##$$R%T%ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;T%%%&&Z&\&ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;\&x&z&&&''ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;'((l(n(((ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;(b)d)))))ӻwN;$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ PB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@ehrfHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;)T*V***D+F+ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;F+++,,H-J-ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;J---&.(...ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.*/,///D0F0ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;F0000011ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;1N2P222|3~3ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;~344v4x444ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;4:5<55566ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;66666T7V7ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;V77788:888ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;8:9<999;;ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;;<<<<==ӻS;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ PB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@ehrfHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;===>>>>ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;>>>N?P?r?t?ӻwN;$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ PB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@ehrfHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;t???@@@@ӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;@@@~AA2B4BӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;4BBB.C0CCCӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;CCCCCDDӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;DLDNDDDEEӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;E\E^EEEEEӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;EEE(F*F^F`FӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;`FDGFGGGGGӻwN;$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ PB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@ehrfHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;GHH I"InIpIӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;pIIIIIIIӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;IJJJJJJӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;JPKRKKKKKӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;K2L4L`LbLLLӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;LLLMM>M@MӻwK3.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;@MxMzMMMMMӻwN;$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ PB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@ehrfHq ;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;MZN\NNNNӻwd$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ .B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;&b/2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`Ld[$,\$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQA$^]Od[$,\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQ^] \ f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^` \ f2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^` X L2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`Ld[$,\$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQA$^]X 0f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`Ff32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`FLf32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`z$Zf32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2JL2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`Ld[$,\$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQA$^]2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`^f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`:Zf32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`bDf2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`DV"L2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`Ld[$,\$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQA$^]"NBf32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`vzf32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^` 8!f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`8!!|""#f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`#$T%%&f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`&\&z&&'f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`'(n((d)f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`d)))V*L2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`Ld[$,\$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQA$^]2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`V**F++,f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`,J--(..f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`.,//F00f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`001P22f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2~34x44f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`4<5566f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`66V77:8f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`:88<99;f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`;<<=L2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`Ld[$,\$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQA$^]2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`==>>>f32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`>P?t??L2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`Ld[$,\$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQA$^]2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`?@@@Af32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`A4BB0CCf32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`CCCDNDf32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`NDDE^EEf32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`EEE*F`Ff32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^``FFGGGLLd[$,\$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQA$^]2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`GH"IpIIf32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`IIIJJf32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`JJRKKKf32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`K4LbLLLf32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`LM@MzMMf32d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`MM\NNNL3dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`2d\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM ^`Ld[$,\$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQA$^]0. A!#"$%S2P18/R & 66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_Hn@nh 3a$$[$d\$d6CJOJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfht?@4BCDEE`FGpIIJKL@MMN()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`a X FD"8!#&'d)V*,.0246:8;=>?ACNDE`FGIJKLMNbcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~T#_Times New RomanDejaVu Sans?[SOeckfN[_GBKO$CalibriDejaVu Sans?[SOeckfN[_GBK?[SOeckfN[_GBK9eckN[_GBKthtfthtf QhG%G!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0P)$P}V2uuuu}Vdk|{T# z0( * 3 ? ,{Nz0v[:gsQSvQL#1-21_2sub22831342_1_21_3sub22831342_1_3 ,{ Nz0v[VT{1-31-41_4,{Vz0v[CgPsub22831342_1_41_5sub22831342_1_5,{Nz0v[ z^1-51_6sub22831342_1_6 ,{mQz0SP%VET\O1-61_7sub22831342_1_7,{Nz0[v[:gsQTv[NXTvvcw1-71_8sub22831342_1_8,{kQz0l_#N1-81_9sub22831342_1_9,{]Nz0D0R1-9bbbb""""GGGG""""U# bbbb""""GGGG""""U#@Oh+'08x (0thtf Normal.dotmthtf1@J(8O@@%WPS eW[՜.+,D՜.+,HPX `ht| (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10229 Root Entry F@WordDocument2 0TableData WpsCustomDataSummaryInformation(hDocumentSummaryInformation8h !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~