ࡱ> 241'` R"bjbj2*rrSBBBBBBB < N bj$h4x!BBBMMMBBMMMBBM )(M {M,20bM!"MBMXMC bN N N R dN N N R VD,BBBBBB VtQ^SU\T9eiYXTO?eRlQ_]\O;`~ 9hncsQNZP}Y2017t^?eRlQ_]\O;`~vwBl bYwht;`~N2017t^?eRlQ_]\O s\ gsQ`QGlbY N N0W,g`Q 2008t^5gck_/TR?e^Oo`lQ_]\ONeg bYfnx?e^Oo`lQ_vU_TlQ_V ^zePhQNbKb;`# R{[wQSOb #N=[0RY[00R*NNvHe]\O:g6R0nx[~TY:N?e^Oo`lQ_ve8^]\O:gg #~~hQY?e^Oo`lQ_0~NS^^lQ_Oo` TNRY[cOOo`lQ_TyNRDe~TYN=[N1 TNXT#?eRlQ_ TY[=[N1 TOo`XT v^(WR{[S~RN gteSReSeۏLfe0 N0;NRlQ_?e^Oo``Q bY cgq 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0Bl ZWc lQ_:NSR NlQ_:NOY ~T^Y^?e^-N_]\OSL# ;NRlQ_?e^Oo` ;NRV^>yOsQR02017t^ Ǐ?e^Oo`lQ_Qz0S9eY7bQzNS?eR_ZS;NRlQ_Oo`я1618ag TeygT-NV VtQ7bQz0 VtQeb0geS^0?eR_ZSI{T{|ZSOb͑Oo` ۏNekb[lQ_ nS ib'YlQOwSf^0 N0O3ulQ_?e^Oo``Q bYؚ^͑ƉO3ulQ_Oo`Rt]\O (W6e0R3uT SeN3uNT| ~N3uNvwQSOBl [^\N,g:gsQlQ_Vv SelNvsQY[Rt v^ cgqOl0Oĉ0T`0TtvSRZP}YV Y]\O0[ N^\N,g:gsQlQ_Vv SeJTw3uNf`Q v^^T|[^02017t^ bYqQ[b?e^Oo`O3ulQ_N38N0 V0s^S^`Q vMR bY?eRlQ_;NOXb^?e^Oo`lQ_s^ST VtQ^S9eY7bQz$N'Ys^S0vQ-N ^?e^Oo`lQ_s^S :ggN~ 0 ?eV{eN 0 ĉRR 0 ~Oo` 0 "?eOo` 0 L?eCgR 0 NNOo` 0 ^%`{t I{13*Nhv v^(W7bQz NmR ?e^Oo`lQ_s^S vc0 VtQ^S9eY7bQz S9eR` 0 wlQJT 0 S9eeN 0 ]\O{b 0 ?eV{9TΘ 0 ~TOo` I{mQ'YHrWW v^(W VtQ(W~ NmR7bQzvc ۏNekb[lQ_ nS ib'YlQOwSf^0 N0?eV{SV^sQR`Q bYmeQcۏ gYэN!k 9ei V~{?e>eCg ۏNekOSCgRЏLAm z Q\L?e[ybNy :_SN-NNTv{ Ǐ-NV VtQ7bQz?e^Oo`lQ_hv0Ym_lw?eR gRQI{}SO ;NRlQ_Oo`0R[R:_N h r t x ~hP8.hK B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hD[B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+hQhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hahK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h7HhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h7Hh7HCJ KHOJPJQJ^JaJ o(  drt|~͇lQlQlQlQlQlQlQlQlQ4hQhB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hQhD[B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+hQhD[CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h}aB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hD[B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hK B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h.dhK B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph 8:@ʴllllQll4hQh?B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h?B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phU4hQhQB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph%hQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hQhnBCJ KHOJPJQJ^JaJ o(4hQhnBB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hQhD[B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phSe\gevNyOlusQlvpp ۏNekR:_Oo`dƖ R'Y;NRlQ_0;NRV^vR^0 30ۏNek0N[lQ_b__0(WN?e^Oo`lQ_s^S0 VtQS9eY7bQzI{Q~s^S:N;NZP}Y?e^Oo`lQ_v Te ۏNek0N[b__ yg)R(uT{|ZSO0T{|;mRb[Oo`lQ_ nS EQRS%cOo`lQ_ gR>yO0 gRO0 gRWB\v\O(u0 @BDFdjlB D T V Z d n ҿmmmmWAmA+hhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hQhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hQhQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.hQB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phn !!!&!P!!!!!!!"""R"V"""쭗hQCJOJPJaJo(+h%dhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(!"" d:WD`gdod:1$9DG$`gdo0182P. A!"#$%S N@N cke a$$1$$CJPJaJKHmH nHsH tH_H`@B` h 4$dXD[$dYD\$a$$1$@&CJOJQJ^J5KH\$A@$ ؞k=W[SOFiF nfh*7S*N@N u w'a$$G$&dP 9r CJaJ8O"8 Char Char Char\^@2\ nf(Qz)!dXD[$dYD\$a$$1$CJOJQJ^JKH< @B< ua$$G$ 9r CJaJ.@R. yblFhe,gCJaJTObT p0!dXD[$dYD\$a$$1$CJOJQJ^JKHROrR 0!dXD[$dYD\$a$$1$CJOJQJaJKHO A Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char ChardYDa$$1$VOV K Char Char Char Char$d1$a$S* hC Ќ Ќ a>41SW!OV&r RUr Tr ޅr ޅr ޅr ޅr ޅr ޅr ޅr ޅr ޅ r ޅr ޅ r ޅr ޅr ޅr ޅr ޅr ޅr ޅr ޅr ޅr ޅr ޅr OV&r RU800000000000000000000000V RU00 @0@0@0@00 0 @000 00@0 00 . @n " !" " 8@z0( * g23789:>?@AEFqg UIK cfU::::::z::::::g UUK Q+=nBD['7H?#}aR,>{oU!@Ȍ 1SUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial;ўSOSimHei;[SOSimSun;5 N[_GB2312 QhBxBxb b !Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2PP 3q )?'*2 Normal.dot VtQ^SU\T9eiYXTO?e^Oo`lQ_]\Ot^^bJTcpgNꖅhOh+'0 ,8 X d p |0зչ͸ĸίԱϢȱNormalѩ÷2Microsoft Office Word@F#@X@B%M@B%Mb՜.+,D՜.+,@  (08 MC SYSTEM P' ` ?GKSOProductBuildVer2052-6.6.0.2805 "#$%&'(*+,-./03Root Entry Fp(M51TableWordDocument2*SummaryInformation(!DocumentSummaryInformation8)CompObjm FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q