ࡱ> ceb[ Rp!bjbj2.ΐΐ  cccccwww8Lw.+++$| -c+++++cc+Hcc+` BWws0.!mv!!c|+++++++"+++.++++!+++++++++ ): VtQ^SU\T9eiYXTO2018?eRlQ_]\O;`~ 9hnc 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0vĉ[ yrT>yOlQ^2016t^^^S9eYOo`lQ_]\Ot^^bJT0hQeSbW@xiQ0;NRlQ_?e^Oo``Q0O3ulQ_?e^Oo``QT NNlQ_?e^Oo``Q0?e^Oo`lQ_v6e9SQMQ`Q0V?e^Oo`lQ_3uL?e YbcwL?eɋv`Q0?e^Oo`lQ_X[(Wv;NS9eۏ`QI{qQmQ*NR~b0,gbJT-N@bRpencv~gP2018t^1g1ew2018t^12g31ebk0,gbJTv5uP[HrS(W -NV VtQ 7bQzhttp://www.jiaxing.gov.cn T VtQ^SU\T9eiYXTOQzhttp://fzggw.jiaxing.gov.cn N}0Y[bJT gNUOu N VtQ^SU\T9eiYXTOT|0W@W VtQ^^:W1S 314050 5u݋0573-83681646 0 N0W,g`Q 2008t^5gck_/TR?e^Oo`lQ_]\ONeg bYfnx?e^Oo`lQ_vU_TlQ_V ^zePhQNbKb;`# R{[wQSOb #N=[0RY[00R*NNvHe]\O:g6R0nx[~TY:N?e^Oo`lQ_ve8^]\O:gg #~~hQY?e^Oo`lQ_0~NS^^lQ_Oo` TNRY[cOOo`lQ_TyNRDe~TYN=[N1 TNXT#?eRlQ_ TY[=[N1 TOo`XT v^(WR{[S~RN gteSReSeۏLfe0 N0;NRlQ_?e^Oo``Q bY cgq 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0Bl ZWc lQ_:NSR NlQ_:NOY ~T^Y^?e^-N_]\OSL# ;NRlQ_?e^Oo` ;NRV^>yOsQR02018t^ Ǐ?e^Oo`lQ_Qz0S9eY7bQzNS?eR_ZS0?eR_O;NRlQ_Oo`я1223ag TeygT-NV VtQ7bQz0 VtQeb0 VtQS^I{T{|ZSOb͑Oo` ۏNekb[lQ_ nS ib'YlQOwSf^0 N0O3ulQ_?e^Oo``Q bYؚ^͑ƉO3ulQ_Oo`Rt]\O (W6e0R3uT SeN3uNT| ~N3uNvwQSOBl [^\N,g:gsQlQ_Vv SelNvsQY[Rt v^ cgqOl0Oĉ0T`0TtvSRZP}YV Y]\O0[ N^\N,g:gsQlQ_Vv SeJTw3uNf`Q v^^T|[^02018t^ bYqQ[b?e^Oo`O3ulQ_N20N0 V0s^S^`Q vMR bY?eRlQ_;NOXb^?e^Oo`lQ_s^ST VtQ^S9eY7bQz$N'Ys^S0vQ-N ^?e^Oo`lQ_s^S :ggN~ 0 ?eV{eN 0 ĉRR.0pr` b 4 j nXE%hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o("hB}zCJ KHOJPJQJ^JaJ (h@hB}zCJ KHOJPJQJ^JaJ %hB}zCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hB}zCJ KHOJPJQJ^JaJ o("hB}zhQ5CJ$OJPJaJ$o(hV05CJ$OJPJaJ$o(h4q5CJ$OJPJaJ$o("h+=hQ5CJ$OJPJaJ$o(0 &\nD`.Hrd:1$G$`gdod:1$9DG$`gd]d:1$9DG$`gdod:1$9DG$`gdod1$4$9DG$`gdB}z $d:a$gdB}z  . 2 8 X ` $ ( . Z ^ , < > D {eRe%hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h7hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(/hK hK @CJ KHOJPJQJ^JaJ o(/h@hK @CJ KHOJPJQJ^JaJ o()hK @CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(D F ` n z $&*2×kS;.hK B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hD[B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+hQhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hahK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h7HhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hQ-=CJ KHOJPJQJ^JaJ o(2J(.02:RVZ\n&*08>FLN͟igiiiOiii.h 0+B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phU4hQhB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hQhD[B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+hQhD[CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.hQ-=B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hK B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h.dhK B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph 0 ~Oo` 0 "?eOo` 0 L?eCgR 0 NNOo` 0 ZQROo` I{13*Nhv v^(W7bQz NmR ?e^Oo`lQ_s^S vc0 VtQ^S9eY7bQz S9eR` 0 wlQJT 0 S9eeN 0 ]\O{b 0 ?eV{9TΘ 0 ~TOo` I{mQ'YHrWW v^(W VtQ(W~ NmR7bQzvc ۏNekb[lQ_ nS ib'YlQOwSf^0 N0?eV{SV^sQR`Q bYmeQcۏ gYэN!k 9ei V~{?e>eCg ۏNekOSCgRЏLAm z Q\L?e[ybNy :_SN-NNTv{ Ǐ-NV VtQ7bQz?e^Oo`lQ_hv0Ym_lw?eR gRQI{}SO ;NRlQ_Oo`0R[R:_NyOlusQlvpp ۏNekR:_Oo`dƖ R'Y;NRlQ_0;NRV^vR^0 30ۏNek0N[lQ_b__0(WN?e^Oo`lQ_s^S0 VtQS9eY7bQzI{Q~s^S:N;NZP}Y?e^Oo`lQ_v Te ۏNek0N[b__ yg)R(uT{|ZSO0T{|;mRb[Oo`lQ_ nS EQRS%cOo`lQ_ gR>yO0 gRO0 gRWB\v\O(u0   BDPZ`$,.46>@寙kSkSkSk;kS.h 0+B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h?B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hQhQB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph%hQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hQhnBCJ KHOJPJQJ^JaJ o(4hQhnBB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hQhB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hQhD[B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph@JPR~ͲjRR:$+hQhQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.hQB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h 0+B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.haWB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h]B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h7B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hQhQB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h?B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hQh?B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph ,.028HLPTZ^nvn[[HHHH%hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hwCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h]CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@h]CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h 0+CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(,\`df x z | ~ R!T!V!Z!ӽkk^VRh*5jh*5UhQCJOJPJaJo(+h%dhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hQhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hQhQCJ KHOJPJQJ^JaJ o( z R!T!X!Z!^!`!d!f!j!l!n!p!gdB}z d:WD`gdod:1$9DG$`gdoZ!\!`!b!f!h!n!p!hQCJOJPJaJo(h*5jh*5U0182P. A!"#$%S b 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH`@B` h 4$dXD[$dYD\$a$$1$@&CJOJQJ^J5KH\$A $ ؞k=W[SOFiF nfh*7S*NN u w'a$$G$&dP 9r CJaJ8"8 Char Char Char\^2\ nf(Qz)!dXD[$dYD\$a$$1$CJOJQJ^JKH< B< ua$$G$ 9r CJaJ.R. yblFhe,gCJaJTbT p0!dXD[$dYD\$a$$1$CJOJQJ^JKHRrR 0!dXD[$dYD\$a$$1$CJOJQJaJKH A Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char ChardYDa$$1$VV K Char Char Char Char$d1$a$PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!mQtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[x=ޝzvg53NjHHzZ $ʯI)*E_N&IA!>Ǽ3xN>UWL0Č߫߿z}rx{h9T8T/χ?xY'~3S~O_|w)ӈHt=a+d NG1-RlƁ1RJwT蠯M1K"o he˓ێ½PL-|%EhY7'qP.\L=dqķ3Iofi.ñBRb-JP_pG ݢiKtdӌhFio7;7Q2ȾD>a/Q>XW ˔M_uHq)h +:Viw4rBqϫ"r!2laCbU|!8^8>ܠ,AбVt׎~ls14_=,ɬožTV G"ѦbH'.4x޵w-ϷE|F;v`b3"G 'e\fHO '$i_wp >*8i&LY%\,xҕ= r6f 3Tʅ):ªZKLs&C Mܛ0 [˫p@ע`j۽7 YHxHicT5Ar@HZAZC}i' RQ\m,zo,gQu{Y\,Nר/=L _.̇Y7C6-fSh62"5NHT[X65̫4X%Yֳ2fkhi~tCKF#b +w1m|4`!:U!p5a:~{4mmio ήc8mDJpSǹ橠V1?#Si?3E'pS2W`qB]( 08w nA[s)k8= Aa?R dڒɾcUӽ˲d)#Queb}C!&i0>4S7{z F} 4sKvUKoȳh~1jYUVH5U8Vk;֜L9ŰD ?*|FL "A3>g]dm2iVֵ褽mg . D 2@Z!p! p! @ @z 0( * H0(  +9C 6ESV]^hlz{"47IL_<AX[$'AEvx36;>QU3333333s333333|`i|wK Q 0+V0*5+=Q-=nBaWD[B}z'7H?#}aR,{4qo7]@( UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;= |8ўSOSimHei;5 N[_GB2312;([SOSimSunA$BCambria Math Qh xg xg$ $ !Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[d2q ?'*2!xx Normal.dot VtQ^SU\T9eiYXTO?e^Oo`lQ_]\Ot^^bJTcpg sY3f(wangjy)Oh+'0a  , 8 D P\dlt|0зչ͸ĸίԱϢȱNormali(wangjy)2Microsoft Office Word@F#@X@^W@^W$GH` RtW 0&" WMFCP "Blah Rt EMFB!#f  ahRpj1ўSO.p..T.RQ1..<..$Q1.. IdV.. bdVX;=|8ўSOSimei..kV.8V"<.<.xV"d.bdv% % % Rp [SO}V v.3VG4 \ <iV IdV.$. <dV2 $d p ;P <\ <([SOSimun..xV". <dv% % Rpj[SO..$..RQ1$....$Q1$.. IdV.$. dVX ;([SOSimunt.Q1P.8V"..xV".dv% % % % % % Tc $_̇@^@c Lahd VtQ^SU\T9eiYXTOT` $_̇@^@ LahT201KKKTT L $_̇@^@ LahP8CqT|M $_̇@^@M Lah\?eRlQ_]\O;`~TTG$_̇@^@LahP KRp{1N[_GB2312.p..T.RQ1..<..$Q1.. IdV.. &@ddV .X&;5N[_GB212si8v.kV.8V"<.<.xV"d.@ddv% % % T' _̇@^@Laht9hnc 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0T` 'i_̇@^@ LahTvĉ[TXj'r_̇@^@jLahP yr Tl!_̇@^@LahXT>yOlQ^TX!M_̇@^@LahP20CBTTN!_̇@^@NLahP1aBTT!_̇@^@LahP6sT!G _̇@^@ Lah`t^^^S9eYOo`lQ_TXH !Q _̇@^@H LahP]\OTlR !_̇@^@R LahXt^^bJT0aTT!r_̇@^@LahPhQm T`}_̇@^@LahTeSbcTd~_̇@^@~LahTW@xiQTT_̇@^@LahP0TJ _̇@^@ Lah`;NRlQ_?e^Oo``QTTK _̇@^@K LahP0Tx r_̇@^@ Lah\O3ulQ_?e^ TX_̇@^@LahPOo`TX_̇@^@LahP`QTT_̇@^@LahPTRT _̇@^@ Lah` NNlQ_?e^Oo``QT r_̇@^@ Lahd0?e^Oo`lQ_v6e9Sx Tl_̇@^@LahXQMQ`Q0TH _̇@^@ LahhV?e^Oo`lQ_3uL?e Y\]TTI _̇@^@I LahPbTp _̇@^@ LahXcwL?eɋTTr_̇@^@LahPvG TX _̇@^@{ LahP`QT ] _̇@^@{ Laht0?e^Oo`lQ_X[(Wv;NS9eۏ`QI{TT^ _̇@^@^{ LahPqQTT g _̇@^@{ LahPmQBTXh r _̇@^@h{ LahP*N萆 T y _̇@^@u LahpR~b0,gbJT-N@bRpencv~gPꁆTXz _̇@^@z u LahP20BCTT A _̇@^@ u LahP1CTTB _̇@^@B u LahP8mTT _ _̇@^@ u LahPt^cTT` _̇@^@`u LahP1dnTT ~ _̇@^@u LahPgSTT _̇@^@u LahP1nTT r _̇@^@u LahPe TX $ _̇@^@o LahPwTX% _̇@^@%o LahP20CBTT _̇@^@o LahP1tCTT Z _̇@^@o LahP8nTT[ _̇@^@[o LahPt^LTX  _̇@^@ o LahP12CmTT l _̇@^@o LahPgnTXm _̇@^@mo LahP31CnT` _̇@^@o LahTebk0T r _̇@^@ o Lahh,gbJTv5uP[HrS(W -NV V Tx { _̇@^@i Lah\tQ 7bQzT Z { _̇@^@i Lahhhttp://www.jiaDEDDEDDEDDDEDDT[ I { _̇@^@[ i Lahdxing.gov.cnTDEDDEDDEDDDTpJ r{ _̇@^@J i LahX T VtQ^S&" WMFC B T 3u _̇@^@c Lah`U\T9eiYXTOQzT4 fu _̇@^@4c Lahhttp://fzggw.jiaxing.gov.cnDEDDDEDDDEDDDEDDDEDDEDDEDDDTXg ru _̇@^@gc LahP N T 1 o_̇@^@]Lahh}0Y[bJT gNUOu NTX2 < o_̇@^@2 ]LahP VtQT= ro_̇@^@= ] Lah`^SU\T9eiYXTOT Tli_̇@^@WLahX|0W@WFTpi_̇@^@WLahX VtQ^^:WTT+ i_̇@^@WLahP1cTT, i_̇@^@, WLahPSTd i_̇@^@ WLahT Tp S i_̇@^@ WLahX314050BCCBCBTdT gi_̇@^@T WLahT 5u݋Tdhri_̇@^@hWLahT0573BCCCRp [SO}V v.3VG4 <iV IdV.$. ,<dV2 d h ;<<([SOSimun..xV".,<dv% % Rp{[SO..$..RQ1$....$Q1$.. IdV.$. dVX ;([SOSimunt.Q1P.8V"..xV".dv% % % % % % TT0c_̇@^@QLahP-cCT|1Ec_̇@^@1QLah\83681646CCBCCBCBTXFPc_̇@^@FQLahP 0TTQc_̇@^@QQLahP KRp{1ўSO.p..T.RQ1..<..$Q1.. IdV.. bdVX;=|8ўSOSimeisi8v.kV.8V"<.<.xV"d.bdv% % % % % % % % % TX[_̇@^@ILahPN0Td[_̇@^@ILahTW,g`QTTc[_̇@^@ILahP K % % % TTH_̇@^@6LahPꁫTdH_̇@^@6LahT2008CCCsTTH_̇@^@6LahPt^TTH_̇@^@6LahP5rT H_̇@^@6 Lahhgck_/TR?e^Oo`lQ_]\OTX H_̇@^@ 6LahPNegT`rH_̇@^@6LahT bY T 6_̇@^@$Lahlfnx?e^Oo`lQ_vU_TlQ_V Td 6_̇@^@ $LahT^zePhQTl r6_̇@^@ $LahXNbKb;` T\#_̇@^@Lahx# R{[wQSOb #N=[0RY[00R*NNvTX]f#_̇@^@]LahPHeTXgr#_̇@^@gLahP]\O T`z_̇@^@LahT:g6R0TX{_̇@^@{LahPnx[Tr_̇@^@Lahx~TY:N?e^Oo`lQ_ve8^]\O:gg #~ Tzr_̇@^@Lah~hQY?e^Oo`lQ_0~NS^^lQ_Oo` TNRY[c Th _̇@^@LahlOOo`lQ_TyNRDe~TYeTX h _̇@^@ LahPN蕉T` ha _̇@^@ LahT=[NTTb h _̇@^@b LahP1fTl hr_̇@^@ LahX TNXT# TU _̇@^@ Lahd?eRlQ_ TY[=[NTT U _̇@^@ LahP1|Td U _̇@^@ LahT TOo`XTTX U _̇@^@ LahP v^Tx Ur_̇@^@ Lah\(WR{[S~% % % % % % TC _̇@^@LahlRN gteSReSeۏLfe0TT C; _̇@^@ LahP K% % 6h6ah6a66g6`g6`66f6_f6_66e6^e6^66d6]d6]66c6\c6\66b6[b6[66a6Za6Z66`6Y`6Y6 6 _6X_6X 6 6 ^6W^6W 6 \&WMFCB 6 ]6V]6V 6 6 \6U\6U 6 6 [6T[6T 6 6Z6SZ6S66Y6RY6R66X6QX6Q66W6PW6P66V6OV6O6 IT.1--- -------- ,2 ^hUJзչ͸ĸίԱ2 ^4UJ2018 2 ^OUJ8 #2 ^\UJ񹫿ܽ 2 ^UJ 1_GB2312---D2 z&UJݡл񹲺͹Ϣ2 UJĹ涨2 UJ2 Z UJṫ2 UJ20 2 UJ1 2 UJ6)2 UJзίϢ2 {UJ2 UJȱ档2 UJȫ2 ZUJİ2 UJſ2 UJ)2 UJϢ2 {UJ 2 UJ빫2 ZUJϢ2 zUJ2 UJ)2 UJ蹫Ϣ,2 KUJϢշѼ2 Z UJ22 UJϢ2 {UJ2 UJ2 UJ2 #ZUJG2 #z(UJϢڵҪ⼰Ľ2 #UJ2 #UJ2 #UJA2 AZ$UJɡݵͳ2 AUJ20 2 AUJ1 2 AUJ8 2 AUJ 2 AUJ1 2 AUJ 2 AUJ1 2 AUJ2 _ZUJ2 _UJ20 2 _UJ1 2 _UJ8 2 _UJ2 _UJ122 _UJ2 _UJ31 2 _UJֹ22 _*UJĵӰڡй 2 }ZUJˡŻվ 2 }UJhttp://www.jia  2 }? UJxing.gov.cnj  2 } UJͼз)2 ZUJչ͸ĸίԱվ42 UJhttp://fzggw.jiaxing.gov.cn   2 UJ52 ZUJءԱκʣ2 :UJ)2 ZUJзչ͸ĸίԱ2 Z UJϵַ2 UJй㳡· 2 UJ1 2 UJ2 +UJʱࣺ2 kUJ3140502 UJ绰2 UJ0573 -------- 2 ZUJ-2 bUJ83681646 2 UJ 2 UJ 1---------2 zUJһ2 UJ 2 UJ ---2 0zUJ2 0UJ2008 2 0UJ 2 0UJ522 0UJʽϢ2 0UJ2 0UJί;2 LZ UJȷϢĿ¼͹Χ2 LgUJȫ2 L UJһָM2 iZ,UJ𣬷ֹ쵼ץʵҡ˵2 iUJЧ2 iUJ2 ZUJơ2 UJȷJ2 *UJۺϴΪϢճY2 Z4UJ֯ȫίϢͳһӦϢҵ82 ZUJϢҵϣۺϴ 2 GUJר2 hUJʵ 2 UJ1 2 UJԱ,2 ZUJ񹫿ʵ 2 UJ12 %UJϢԱ2 gUJ 2 UJڷֹ쵼------82 ZUJе䶯ʱʱи¡ 2 QUJ "System--JJUUJJUUJJUUJJUUJJUUIIUUIIUUIITTIITTIITTIITTIITTIITTHHTTHHTTHHSSHHSSHHSSHHSS՜.+,D՜.+,L  MC SYSTEM ` ?GKSOProductBuildVer2052-6.6.0.2805 !"#$%&'(*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY[\]^_`adRoot Entry F`KBWf1Table!WordDocument2.SummaryInformation()aDocumentSummaryInformation8ZCompObju F#Microsoft Office Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q