ࡱ> ^`][ R"!bjbj2*ΐΐ}  cccccwww8<wX$ -cccCCCccCCCC@WwC(0XC.!v.!C.!cChC-X.! ): VtQ^SU\T9eiYXTO?eRlQ_]\O;`~ 9hnc 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0vĉ[ yrT>yOlQ^2017t^^^S9eYOo`lQ_]\Ot^^bJT0hQeSbW@xiQ0;NRlQ_?e^Oo``Q0O3ulQ_?e^Oo``QT NNlQ_?e^Oo``Q0?e^Oo`lQ_v6e9SQMQ`Q0V?e^Oo`lQ_3uL?e YbcwL?eɋv`Q0?e^Oo`lQ_X[(Wv;NS9eۏ`QI{qQmQ*NR~b0,gbJT-N@bRpencv~gP2017t^1g1ew2017t^12g31ebk0,gbJTv5uP[HrS(W -NV VtQ 7bQzhttp://www.jiaxing.gov.cn T VtQ^SU\T9eiYXTOQzhttp://fzggw.jiaxing.gov.cn N}0Y[bJT gNUOu N VtQ^SU\T9eiYXTOT|0W@W VtQ^^:W1S 314050 5u݋0573-83681646 0 N0W,g`Q 2008t^5gck_/TR?e^Oo`lQ_]\ONeg bYfnx?e^Oo`lQ_vU_TlQ_V ^zePhQNbKb;`# R{[wQSOb #N=[0RY[00R*NNvHe]\O:g6R0nx[~TY:N?e^Oo`lQ_ve8^]\O:gg #~~hQY?e^Oo`lQ_0~NS^^lQ_Oo` TNRY[cOOo`lQ_TyNRDe~TYN=[N1 TNXT#?eRlQ_ TY[=[N1 TOo`XT v^(WR{[S~RN gteSReSeۏLfe0 N0;NRlQ_?e^Oo``Q bY cgq 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0Bl ZWc lQ_:NSR NlQ_:NOY ~T^Y^?e^-N_]\OSL# ;NRlQ_?e^Oo` ;NRV^>yOsQR02017t^ Ǐ?e^Oo`lQ_Qz0S9eY7bQzNS?eR_ZS;NRlQ_Oo`я1618ag TeygT-NV VtQ7bQz0 VtQeb0geS^0?eR_ZSI{T{|ZSOb͑Oo` ۏNekb[lQ_ nS ib'YlQOwSf^0 N0O3ulQ_?e^Oo``Q bYؚ^͑ƉO3ulQ_Oo`Rt]\O (W6e0R3uT SeN3uNT| ~N3uNvwQSOBl [^\N,g:gsQlQ_Vv SelNvsQY[Rt v^ cgqOl0Oĉ0T`0TtvSRZP}YV Y]\O0[ N^\N,g:gsQlQ_Vv SeJTw3uNf`Q v^^T|[^02017t^ bYqQ[b?e^Oo`O3ulQ_N38N0 V0s^S^`Q vMR bY?eRlQ_;NOXb^?e^Oo`lQ_s^ST VtQ^S9eY7bQz$N'Ys^S0vQ-N ^?e^Oo`lQ_s^S :ggN~ 0 ?eV{eN 0 ĉRR(*jlZ \ . d ŲŲŲŲşşŊxŲbOb%hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o("h8CJ KHOJPJQJ^JaJ (h@h8CJ KHOJPJQJ^JaJ %hm6 CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h8CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@h8CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hQCJKHOJPJQJ^JaJo("h+=hQ5CJ$OJPJaJ$o((* VhD`v$Nxd:1$G$`gdod:1$9DG$`gdod1$4$9DG$`gd8d:1$9DG$`gdo $d:a$gd+= ( , 2 R Z " ( T X & 6 8 > Z h t ֩֩{eR{%hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h7hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(/hK hK @CJ KHOJPJQJ^JaJ o(/h@hK @CJ KHOJPJQJ^JaJ o()hK @CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o( $,~hP8.hK B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hD[B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+hQhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hahK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h7HhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h7Hh7HCJ KHOJPJQJ^JaJ o( ,D"(*,4LPTVh&*08>FLN͇lQOlQlQlQlQlQlQlQU4hQhB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hQhD[B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+hQhD[CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h}aB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hD[B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hK B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h.dhK B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph 0 ~Oo` 0 "?eOo` 0 L?eCgR 0 NNOo` 0 ^%`{t I{13*Nhv v^(W7bQz NmR ?e^Oo`lQ_s^S vc0 VtQ^S9eY7bQz S9eR` 0 wlQJT 0 S9eeN 0 ]\O{b 0 ?eV{9TΘ 0 ~TOo` I{mQ'YHrWW v^(W VtQ(W~ NmR7bQzvc ۏNekb[lQ_ nS ib'YlQOwSf^0 N0?eV{SV^sQR`Q bYmeQcۏ gYэN!k 9ei V~{?e>eCg ۏNekOSCgRЏLAm z Q\L?e[ybNy :_SN-NNTv{ Ǐ-NV VtQ7bQz?e^Oo`lQ_hv0Ym_lw?eR gRQI{}SO ;NRlQ_Oo`0R[R:_NyOlusQlvpp ۏNekR:_Oo`dƖ R'Y;NRlQ_0;NRV^vR^0 30ۏNek0N[lQ_b__0(WN?e^Oo`lQ_s^S0 VtQS9eY7bQzI{Q~s^S:N;NZP}Y?e^Oo`lQ_v Te ۏNek0N[b__ yg)R(uT{|ZSO0T{|;mRb[Oo`lQ_ nS EQRS%cOo`lQ_ gR>yO0 gRO0 gRWB\v\O(u0   BDPZ`$,.>@JPln寙kSkSkSkS8SkS4hQh?B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h?B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hQhQB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph%hQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hQhnBCJ KHOJPJQJ^JaJ o(4hQhnBB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hQhB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hQhD[B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phntvxz (vxͷxxeexRxRxRxRx<+hQhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hQhQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.hQB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hQhQB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph>BHZ* , . 0 B D F !!! !!!!!! !"!֭֗֊~~~~hG35jhG35UhQCJOJPJaJo(+h%dhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hhK CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%, !! ! !!!!!!! !"!gd8 d:WD`gdod:1$9DG$`gdo0182P. A!"#$%S b 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH`@B` h 4$dXD[$dYD\$a$$1$@&CJOJQJ^J5KH\$A $ ؞k=W[SOFiF nfh*7S*NN u w'a$$G$&dP 9r CJaJ8"8 Char Char Char\^2\ nf(Qz)!dXD[$dYD\$a$$1$CJOJQJ^JKH< B< ua$$G$ 9r CJaJ.R. yblFhe,gCJaJTbT p0!dXD[$dYD\$a$$1$CJOJQJ^JKHRrR 0!dXD[$dYD\$a$$1$CJOJQJaJKH A Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char ChardYDa$$1$VV K Char Char Char Char$d1$a$PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!mQtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[x=ޝzvg53NjHHzZ $ʯI)*E_N&IA!>Ǽ3xN>UWL0Č߫߿z}rx{h9T8T/χ?xY'~3S~O_|w)ӈHt=a+d NG1-RlƁ1RJwT蠯M1K"o he˓ێ½PL-|%EhY7'qP.\L=dqķ3Iofi.ñBRb-JP_pG ݢiKtdӌhFio7;7Q2ȾD>a/Q>XW ˔M_uHq)h +:Viw4rBqϫ"r!2laCbU|!8^8>ܠ,AбVt׎~ls14_=,ɬožTV G"ѦbH'.4x޵w-ϷE|F;v`b3"G 'e\fHO '$i_wp >*8i&LY%\,xҕ= r6f 3Tʅ):ªZKLs&C Mܛ0 [˫p@ע`j۽7 YHxHicT5Ar@HZAZC}i' RQ\m,zo,gQu{Y\,Nר/=L _.̇Y7C6-fSh62"5NHT[X65̫4X%Yֳ2fkhi~tCKF#b +w1m|4`!:U!p5a:~{4mmio ήc8mDJpSǹ橠V1?#Si?3E'pS2W`qB]( 08w nA[s)k8= Aa?R dڒɾcUӽ˲d)#Queb}C!&i0>4S7{z F} 4sKvUKoȳh~1jYUVH5U8Vk;֜L9ŰD ?*|FL "A3>g]dm2iVֵ褽mg * ,n"! "! @ @z 0( * H0( (6@3BPSZ[eiwx!\]abcdhijkop "5}}9>UX!$>Bsu038;'+}}33333333s333333y6?}}yK m6 QG35+=nBD['7H?#}aR,>{ o8}@$(xx xUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;= |8ўSOSimHei;([SOSimSun;5 N[_GB2312ACambria Math Qhxgxg_ _ !Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[zz2q ?'*2!xx Normal.dot VtQ^SU\T9eiYXTO?e^Oo`lQ_]\Ot^^bJTcpg sY3f(wangjy)Oh+'0h[  , 8 D P\dlt|0зչ͸ĸίԱϢȱNormali(wangjy)2Microsoft Office Word@F#@X@kW@kW_GY Rt( ,&" WMFCz ``>lah Rt EMF`> !#f  ah% % Rpj[SO..$..RQ1$....$Q1$.. IdV.$. dVX ;([SOSimunt.Q1P.8V"..xV".dv% % % Rpj1ўSO.p..T.RQ1..<..$Q1.. IdV.. bdVX;=|8ўSOSimei..kV.8V"<.<.xV"d.bdv% % % T@$_̇@^@Laht VtQ^SU\T9eiYXTO?eRlQ_]\O;`~MTTA$_̇@^@ALahP EKRp[SOpRQ1X$Q1 IdV dV X ;([SOSimun8V"XXxV" dv% % % Rp1ўSO< RQ1$Q1 IdV dVX;=|8ўSOSimeisi8v8yOlQ^TXM_̇@^@LahP20CBTTN_̇@^@NLahP1cBTT_̇@^@LahP7TG _̇@^@ Lah`t^^^S9eYOo`lQ_TXH Q _̇@^@H LahP]\OTlR _̇@^@R LahXt^^bJT0jTTr_̇@^@LahPhQ T`}_̇@^@zLahTeSbTd~_̇@^@~zLahTW@xiQTT_̇@^@zLahP0aTJ _̇@^@z Lah`;NRlQ_?e^Oo``QTTK _̇@^@K zLahP0Tx r_̇@^@ zLah\O3ulQ_?e^ TX_̇@^@tLahPOo`TX_̇@^@tLahP`QTT_̇@^@tLahPTcT _̇@^@t Lah` NNlQ_?e^Oo``QT r_̇@^@ t Lahd0?e^Oo`lQ_v6e9Sc Tl _̇@^@n LahXQMQ`Q0dTH _̇@^@n LahhV?e^Oo`lQ_3uL?e YtTTI _̇@^@I n LahPboTp _̇@^@ n LahXcwL?eɋTTr _̇@^@n LahPv TX z _̇@^@h LahP`QT ]z _̇@^@h Laht0?e^Oo`lQ_X[(Wv;NS9eۏ`QI{TT^ z _̇@^@^h LahPqQ3TT gz _̇@^@h LahPmQiTXh rz _̇@^@hh LahP*N萆 T y t _̇@^@b LahpR~b0,gbJT-N@bRpencv~gPꁆTXz t _̇@^@z b LahP20BCTT A t _̇@^@ b LahP1^CTTB t _̇@^@B b LahP7mTT _t _̇@^@ b LahPt^TT` t _̇@^@`b LahP1cnTT ~t _̇@^@b LahPgaTT t _̇@^@b LahP1enTT rt _̇@^@b LahPe TX $n _̇@^@\ LahPwTX% n _̇@^@%\ LahP20CBTT n _̇@^@\ LahP1CTT Zn _̇@^@\ LahP7^nTT[ n _̇@^@[\ LahPt^^TX n _̇@^@ \ LahP12CmTT ln _̇@^@\ LahPgTXm n _̇@^@m\ LahP31CnT` n _̇@^@\ LahTebk0ST rn _̇@^@ \ Lahh,gbJTv5uP[HrS(W -NV Vl Tx h _̇@^@V Lah\tQ 7bQzT Z h _̇@^@V Lahhhttp://www.jiaDEDDEDDEDDDEDDT[ F&WMFC``> I h _̇@^@[ V Lahdxing.gov.cnmDEDDEDDEDDDTpJ rh _̇@^@J V LahX T VtQ^S T 3b_̇@^@P Lah`U\T9eiYXTOQzT4 fb_̇@^@4PLahhttp://fzggw.jiaxing.gov.cnDEDDDEDDDEDDDEDDDEDDEDDEDDDTXg rb_̇@^@gPLahP N T1 \_̇@^@JLahh}0Y[bJT gNUOu NTX2 < \_̇@^@2 JLahP VtQT= r\_̇@^@= J Lah`^SU\T9eiYXTOT TlV_̇@^@DLahX|0W@WkTpV_̇@^@DLahX VtQ^^:WTT+ V_̇@^@DLahP1pcTT, V_̇@^@, DLahPS^Td V_̇@^@ DLahT Tp S V_̇@^@ DLahX314050BCCBCBTdT gV_̇@^@T DLahT 5u݋TdhrV_̇@^@hDLahT0573BCCCRp{[SO..$..RQ1$....$Q1$.. IdV.$. dVX ;([SOSimunt.Q1P.8V"..xV".dv% % % % % % TT0P_̇@^@>LahP-CT|1EP_̇@^@1>Lah\83681646CCBCCBCBTXFPP_̇@^@F>LahP 0TTQP_̇@^@Q>LahP K% % % Rp{1ўSO.p..T.RQ1..<..$Q1.. IdV.. bdVX;=|8ўSOSimeisi8v.kV.8V"<.<.xV"d.bdv% % % TXH_̇@^@6LahPN0TdH_̇@^@6LahTW,g`QTTcH_̇@^@6LahP eK % % % TT6_̇@^@$LahPDTd6_̇@^@$LahT2008CCCsTT6_̇@^@$LahPt^̶TT6_̇@^@$LahP5^rT 6_̇@^@$ Lahhgck_/TR?e^Oo`lQ_]\OTX 6_̇@^@ $LahPNegT`r6_̇@^@$LahT bY T #_̇@^@Lahlfnx?e^Oo`lQ_vU_TlQ_V Td #_̇@^@ LahT^zePhQTl r#_̇@^@ LahXNbKb;` T\_̇@^@Lahx# R{[wQSOb #N=[0RY[00R*NNvTX]f_̇@^@]LahPHeTXgr_̇@^@gLahP]\O T`zz_̇@^@LahT:g6R0TX{z_̇@^@{LahPnx[Tzr_̇@^@Lahx~TY:N?e^Oo`lQ_ve8^]\O:gg #~u Thr_̇@^@Lah~hQY?e^Oo`lQ_0~NS^^lQ_Oo` TNRY[c TU _̇@^@LahlOOo`lQ_TyNRDe~TYeTX U _̇@^@ LahPN蕉T` Ua _̇@^@ LahT=[N#TTb U _̇@^@b LahP1dfTl Ur_̇@^@ LahX TNXT#% % 6h6ah6a66g6`g6`66f6_f6_66e6^e6^66d6]d6]66c6\c6\66b6[b6[66a6Za6Z66`6Y`6Y6 6 _6X_6X 6 6 ^6W^6W 6 6 ]6V]6V 6 6 \6U\6U 6 6 [6T[6T 6 6Z6SZ6S66Y6RY6R66X6QX6Q66W6PW6P66V6OV6O6 IT."System-----1--- D2 ^&UJзչ͸ĸίԱ񹫿ܽ 2 ^UJ ---1--- 2 zUJ 1_GB2312---D2 z&UJݡл񹲺͹Ϣ2 UJĹ涨2 UJ2 Z UJṫ2 UJ20 2 UJ1 2 UJ7)2 UJзίϢ2 {UJ2 UJȱ档2 UJȫ2 ZUJİ2 UJſ2 UJ)2 UJϢ2 {UJ 2 UJ빫2 ZUJϢ2 zUJ2 UJ)2 UJ蹫Ϣ,2 KUJϢշѼ2 "Z UJ22 "UJϢ2 "{UJ2 " UJ2 "UJ2 @ZUJG2 @z(UJϢڵҪ⼰Ľ2 @UJ2 @UJ2 @UJA2 ^Z$UJɡݵͳ2 ^UJ20 2 ^UJ1 2 ^UJ7 2 ^UJ 2 ^UJ1 2 ^UJ 2 ^UJ1 2 ^UJ2 |ZUJ2 |UJ20 2 |UJ1 2 |UJ7 2 |UJ2 |UJ122 |UJ2 |UJ31 2 |UJֹ22 |*UJĵӰڡй 2 ZUJˡŻվ 2 UJhttp://www.jia  2 ? UJxing.gov.cnj  2 UJͼз)2 ZUJչ͸ĸίԱվ42 UJhttp://fzggw.jiaxing.gov.cn   2 UJ52 ZUJءԱκʣ2 :UJ)2 ZUJзչ͸ĸίԱ2 Z UJϵַ2 UJй㳡· 2 UJ1 2 UJ2 +UJʱࣺ2 kUJ3140502 UJ绰2 UJ0573------ 2 ZUJ-2 bUJ83681646 2 UJ 2 UJ ---1---2 0zUJһ2 0UJ 2 0UJ ---2 LzUJ2 LUJ2008 2 LUJ 2 LUJ522 LUJʽϢ2 LUJ2 LUJί;2 iZ UJȷϢĿ¼͹Χ2 igUJȫ2 i UJһָM2 Z,UJ𣬷ֹ쵼ץʵҡ˵2 UJЧ2 UJ2 ZUJơ2 UJȷJ2 *UJۺϴΪϢճY2 Z4UJ֯ȫίϢͳһӦϢҵ82 ZUJϢҵϣۺϴ 2 GUJר2 hUJʵ 2 UJ1 2 UJԱ--JJUUJJUUJJUUJJUUJJUUIIUUIIUUIITTIITTIITTIITTIITTIITTHHTTHHTTHHSSHHSSHHSSHHSS՜.+,D՜.+,L  MC SYSTEM z ` ?GKSOProductBuildVer2052-6.6.0.2805 !"#$%&()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\_Root Entry F@Wa1Table.!WordDocument2*SummaryInformation('[DocumentSummaryInformation8UCompObju F#Microsoft Office Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q